Klachtenprocedure Your Anchor 

 

 

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken? 

 

Mondeling 

Wij vragen u uw klachten zoveel mogelijk direct te bespreken met een van onze medewerkers. 

Indien uw klacht niet kan worden opgelost, verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen  

 

Schriftelijk 

Voor schriftelijke klachten geldt de volgende procedure: 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

 1. Klacht: een duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid over de dienstverlening. 

 1. Klager: een persoon die een dienst afneemt bij Your Anchor. 

 

 

Artikel 2 Klachtrecht 

Schriftelijke klachten kunnen uitsluitend gemotiveerd worden ingediend. Een klacht dient 

tenminste te bevatten: 

 • de naam en de adresgegevens van de klager; 

 • de dagtekening; 

 • de omschrijving van de omstandigheid  waarop de klacht betrekking heeft; 

 • het moment van die omstandigheid; 

 • de handtekening van de klager. 

 

Indien de klager begeleidt wordt door een hulpverlenende instantie(s), 

moet de klacht mede ondertekend worden door de persoonlijke begeleider(s) en/of hulpverlener(s). 

De klacht wordt geregistreerd door de klachtencommissie en binnen 5 werkdagen sturen wij een 

schriftelijke bevestiging van ontvangst. 

Indien aan bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden 

genomen.  

 

Artikel 3 Afdoening 

 • Your Anchor zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht 

  gesteld kan worden. 

  Zodra Your Anchor en de klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, 

  vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenprocedure. 

 • De klachtencommissie doet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, 

  schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. 

  Als de klacht niet binnen de termijn kan worden afgehandeld 

  wordt u daarvan op de hoogte gesteld 

  en wordt er een nieuwe termijn voor de afhandeling aangegeven. 

 • Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is behandeld, kan de klachtencommissie 

  overwegen of een nieuw intern 

  onderzoek, dan wel een nieuw voorstel voor afhandeling wenselijk is. 

 • De klacht wordt behandeld door een onafhankelijk lid van de klachtencommissie. 

 • Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als u de uitspraak heeft ontvangen, waarbij Your Anchor overtuigd is alles, naar redelijkheid en billijkheid en in verhouding 

  tot de zwaarte van de klacht, in het werk te hebben gesteld om de klacht naar 

  behoren af te handelen. 

   

 Artikel 4 Hoor en wederhoor 

Nadat de achtergrond en oorzaak van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen 

ondernomen om de klacht naar behoren te behandelen. 

Your Anchor stelt de klager in de gelegenheid, zijn of haar klacht eventueel mondeling toe te lichten. 

Tijdens het onderzoeken van de klacht zullen alle partijen worden gehoord om een zo goed 

mogelijk beeld van de klacht te krijgen. 

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan 

wordt aan de klager toegezonden. 

 

Artikel 5 Geen verplichting tot klachtbehandeling 

 • Your Anchor is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indien deze betrekking 

  heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze procedure is afgedaan. 

 • Indien er langer dan 4 weken tussen handeling, waar de klacht betrekking op heeft en 

  ontvangst van de klacht is verstreken. 

 • Your Anchor is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel 

  het gewicht van de omstandigheid naar redelijke maatschaven onvoldoende is. 

Van het niet in behandeling nemen van de klacht krijgt de klager, na uiterlijk 5 werkdagen schriftelijk 

en gemotiveerd bericht. 

 

Artikel 6 Bekendmaking en werking 

De klachtenprocedure wordt op verzoek toegezonden. 

De klachtenprocedure treedt in werking voor alle klachten die zijn ontstaan op of na 01 januari 2014. 

 

Aldus vastgesteld op 1 januari 2014. Klachten dienen te worden gericht aan:  

 

Your Anchor 

T.a.v. de klachtencommissie  

Postbus 184

3220 AD Hellevoetsluis